Verkeersactie geannuleerd

Helaas bleek er nauwelijks belangstelling te zijn voor de aangekondigde verkeersactie in juli aanstaande. Ondanks het verzoek aan de dorpsraad en meerdere oproepen in deze krant en op facebook kregen we, buiten de dorpsraad om, geen aanmeldingen. We zien ons daarom genoodzaakt de actie te annuleren. In september/oktober zullen we opnieuw bekijken of een actie zinvol is, eventueel in samenwerking met andere dorpen.

Handtekeningen aangeboden

Gisterenavond 11 mei zijn aan de Gemeenteraadsleden van Borsele de 439 handtekeningen aangeboden waarmee wordt geëist dat er nu daadwerkelijk stappen ondernomen worden om iets te doen aan het pand aan de Hoogstraat/hoek Plataanweg. Een vijftiental inwoners waren aanwezig op de publieke tribune om die eis kracht bij te zetten. Zelfs een spandoek werd aan de raadsleden getoond.

Ter ondersteuning van het verzoek waren ook een aantal juridische mogelijkheden gevoegd bij de handtekeningen. De Gemeente Borsele staat nl. op het standpunt dat zij die mogelijkheden niet hebben. Alleen bij een gevaarlijke situatie of als de gezondheid in het geding is zouden ze actie kunnen ondernemen. Hun eigen Welstandsnota biedt echter wel degelijk mogelijkheden als ze gebruik maken van de excessenregeling in die nota. Verder is er gewoon ook een portie lef nodig! Er werden weinig vragen gesteld door de raadsleden. Eentje daarvan was de vraag of we de handtekeningen ook aangeboden hadden aan de eigenaar van het pand. Dat vinden we als dorpsraad niet onze taak. Dorpsraden hebben nl. de taak om de leefbaarheid in de dorpen en het welzijn van de dorpsbewoners te bevorderen. De dorpsraad fungeert als spreekbuis voor de dorpsbewoners naar de gemeente en informeert de gemeente actief over haar bevindingen. De gemeenteraad is echter het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. Daarom werden de handtekeningen aan hen aangeboden. Fabian Schenk had in maart jl, al eens aandacht gevraagd voor het verwaarloosde pand. De wethouder gaf aan dat men in gesprek zou gaan met de eigenaren maar dat is tot op heden niet gebeurd.

We zullen de activiteiten goed in de gaten houden de komende tijd en er bij de gemeenteraadsfracties op aandringen om een motie in te dienen. Daar moet dan wel een meerderheid voor zijn om aangenomen te kunnen worden. De wethouder kan er dan toe gedwongen worden om echt aan de slag te gaan. Kortom, wordt vervolgd.

Toehoorders moesten op de 1e etage plaats nemen en konden daardoor de sprekers alleen op een scherm zien.

Handtekenactie groot succes

Op de oproep aan de Gemeente Borsele om het pand aan de Hoofdstraat 79/hoek Plataanweg nu eindelijk eens aan te pakken is massaal gereageerd. Maar liefst 437 handtekeningen werden gezet onder de petitie en op de handtekeningenlijsten. Aanstaande donderdag 11 mei, voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering, zullen ze aangeboden worden aan de burgemeester.

Het zou mooi zijn als we ons dan ook laten horen en er meerdere ondertekenaars aanwezig zijn op de publieke tribune. Hierbij daarom een oproep om op 11 mei om 20.00 uur aanwezig te zijn in de Raadsboerderij aan de Stenevate. Ook de pers zal aanwezig zijn.

Verkeersactie in juli

Al vorig jaar hebben we als dorpsraad beloofd weer eens een verkeersactie te organiseren. Dit keer een verkeersvriendelijk actie met posters en andere materialen. Het is de bedoeling om die aan te brengen rond bomen en lantaarnpalen aan de Plataanweg/Hoofdstraat en Nieuwstraat.

Om ook bewoners en ondernemers van deze straten hierbij te betrekken, roepen we hen op om ook mee te doen.  Er kan contact met ons worden opgenomen via een pb of mailtje (info@dorpskrantovezande.nl). Graag aangeven welke van onderstaande materialen we moeten bestellen. Er is gekozen voor eind juli omdat er dan geoogst wordt en het toerisme aardig op gang komt. Laten we er een succes van maken!

Parkeerverbod Pastoor Fransestraat wordt opgeheven

Met de huisarts heeft de Gemeente Borsele het volgende af kunnen spreken. Ze verplaatsen de parkeerplaats van de huisarts naar de linker gehandicaptenparkeerplaats. Hierdoor heeft de huisarts een grotere parkeerplaats waarin gemakkelijk in-en uitgedraaid kan worden als men weg moet voor een spoedgeval. Verder wordt het parkeerverbod langs de groenstrook opgeheven. Zo hoopt men dat de problemen opgelost zijn. Als er vragen of opmerkingen zijn dan horen ze dat graag.

Nog 5 dagen!

Wil je ook dat de gemeente nu eindelijk het pand op de hoek van de Plataanweg/Hoofdstraat eens aanpakt? Dan heb je nog tot 1 mei de mogelijkheid de petitie te ondertekenen. Meer dan 369 mensen gingen je inmiddels via handtekenlijsten en de petitie voor maar het zou mooi zijn als we de 400 zouden halen! En er zijn voldoende juridische mogelijkheden voor de Gemeente om nu eindelijk actie te ondernemen! Dit is de link dus teken te petitie! https://hoekplataanweg.petities.nl/

Parkeerverbod Pastoor Fransestraat

Afgelopen donderdag 20 april zijn leden van de dorpsraad, samen met de verantwoordelijke ambtenaar, een kijkje gaan nemen in de Pastoor Fransestraat. Aanleiding hiertoe was het plaatsen van een parkeerverbod aan de zijde van de begraafplaats. Dit op verzoek van de huisarts, die soms in noodgevallen niet weg kan omdat er auto’s te dichtbij staan geparkeerd. Met betrokken ambtenaar is gekeken naar andere mogelijkheden dan een parkeerverbod. Die blijken er wel degelijk te zijn. De fietsenstalling kan iets verplaatst worden en de parkeerplaatsen zijn nogal ruim. Ook kunnen er aan de begraafplaatskant mogelijkheden gecreëerd worden om goed te parkeren. Deze ideeën zullen besproken worden in de Gemeente zodat het parkeerverbod overbodig wordt. Overigens zijn er tot nu toe alleen waarschuwingen uitgedeeld en geen boetes. Die ochtend was het helaas buitengewoon rustig in de straat, ondanks dat er geprikt werd. Foto’s met veel parkeeroverlast zijn dus welkom.

Pak dat pand nu eindelijk eens aan!

Tijdens de Dorpsraadvergadering van 6 maart bleek weer eens dat men zich ergert aan het pand op de Hoofdstraat 79/hoek Plataanweg. Dit gebouw ontsiert nu al tientallen jaren ons mooie dorp en levert een onveilige situatie op vanwege loshangende dakplaten en overstekende delen. Verder geeft de verwilderde begroeiing van de braamstruiken op de hoek een verkeersonveilige situatie. Op vragen in de Gemeenteraad van Fabian Schenk werd slechts gereageerd dat het een aandachtslocatie is, maar dat is het al vele jaren! De inwoners van Ovezande willen dat er nu eindelijk echt iets mee gebeurt en roept de Gemeente Borsele op er nu mee aan de slag te gaan. Daarom start de Dorpsraad een handtekeningenactie onder de dorpsbewoners.

Mee doen?

Mee doen kan door je handtekening te zetten op de lijsten die vanaf vrijdag bij de bakker, de supermarkt en het café komen te liggen. Daarnaast is er een online handtekeningenactie gestart op petitie.nl. Dit is de link:  https://hoekplataanweg.petities.nl We roepen iedereen op om de handtekeningenactie breed te steunen en te delen. Over drie weken gaan we onze oproep met de handtekeningen aanbieden aan de burgemeester.

De dorpsraad. 

Verslagen jaarvergadering Dorpsraad en Ovezande 700 jaar op 6 maart 2023

Op maandag 6 maart jl. vond de jaarvergadering van de Dorpsraad plaats. Aansluitend was er alweer de 3e grote vergadering van Ovezande 700 jaar. Alhoewel de vergaderingen uit efficiency overwegingen waren samengevoegd staan de verslagen toch onder hun eigen rubriek vermeld. Een verslag van de dorpsraad is te vinden in de rubriek Ovezande/Dorpsraad/Uitnodigingen en verslagen en het verslag van de bijeenkomst over 700 jaar Ovezande in de rubriek Ovezande 700 jaar.