Verslag 2017

Geplaatst op 27 juni 2017

Uitgebreid verslag van de vergaderingen van de Dorpsraad van 5 april en 17 mei 2017 (inclusief inhoudelijke toelichting).

De Dorpsraad bestaat uit: Ad Phernambucq (interim voorzitter), Hans Vermaire (secretaris), Johnny Boonman (penningmeester), Wout Aartsen en Peter Simpelaar. (Er wordt nog naarstig naar aanvulling uitgekeken).

Het Ommetje:

Wout meldt dat de picknicktafel op de Naaldendijk weer in de lak gezet is en rondom het onkruid verwijderd is, zodat de plek er weer verzorgd bijligt. Dank zij de onderhoudsploeg van Ovezande hiervoor. Ook het paadje bij het kapelletje zal onderhanden genomen worden.

De brochures met de route van het Ommetje zijn alhier weer verkrijgbaar bij Attent, Bakkerij v.d. Bunder en op de Witte Hoeve.

De AED:

De 1e AED is met kast en 5jarig onderhoudscontract per 30 maart 2011 geïnstalleerd. Sponsors waren: De Diaconie van de Protestantse Gemeente Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande, (een afgevaardigde hiervan knipte daartoe het lintje), de Rabobank en de Gemeente Borsele (die de eis had gesteld dat de AED aan het Dorpshuis bevestigd moest worden). Toen die gestolen werd, is de nieuwe AED– door wedstrijd verworven – in de hal van de SVRZ in de dr. Messtraat opgehangen, alwaar hij 24 uurs bereikbaarheid heeft.

Het onderhoudscontract is daarbij overgegaan op dit nieuwe apparaat, doch verloopt eind dit jaar.

De batterijen en elektroden van de AED hebben een beperkte houdbaarheid, en moeten ieder jaar gecheckt worden, om niet het risico te lopen dat de AED niet functioneert in een levensbedreigende situatie. Ook de kast is voorzien van een ventilatiesysteem, dat er voor moet zorgen dat de AED – en daarmee de batterijen en elektroden – niet te warm wordt. Een hoog piepend geluid laat af en toe horen dat dit ventilatiesysteem in werking is. (Dit heeft in verleden mensen in verwarring gebracht, want het is ook bekend dat er een alarm in werking treedt als de kast geopend wordt). Ook de kast heeft een beperkte levensduur. Kortom: onderhoud, geld reserveren voor zowel de AED als een nieuwe kast, gaat de kas van de Dorpsraad te boven, waardoor de Dorpsraad zich beraad naar een oplossing hiervoor.

Omdat gesignaleerd is, dat wanneer de zon op de glazen deuren van de hal staat, deze van 2 kanten verwarmd wordt en de temperatuur behoorlijk op kan lopen. Er moet dus eigenlijk naar een betere plaats gezocht worden.

Hart Veilig Wonen:

Peter Simpelaar heeft namens de Dorpsraad diverse bijeenkomsten m.b.t. Hart Veilig Wonen bijgewoond.

Er is er vanuit een team uit Nisse, door een huis aan huis gezonden wervingsbrief, actie gevoerd om vrijwilligers te werven voor de training reanimatie en gebruik van AED, waar ook vrijwilligers in Ovezande positief op gereageerd hebben. Afgesproken werd dat de Dorpsraad zich zou blijven inzetten om binnen Ovezande het groepje dat daar al getraind werd door de heer H. Berkhout, te continueren, waarbij er op den duur samenwerking gezocht zou worden met het team uit Nisse.

Doel van zowel de in Ovezande opgezette actie als die door Nisse is om een zo efficiënt mogelijk systeem te verkrijgen, waarbij zoveel mogelijk mensen in staat zijn om hulp te verlenen, en ook om een goed centraal oproepsysteem te effectueren.

Het systeem van de huis aan huis verspreide lijst met vrijwilligers voor het oproepen bij een kennelijke hartstilstand is maar zeer beperkt inzetbaar.

Er zijn in de afgelopen periodes diverse bijeenkomsten geweest, waarbij er informatie gegeven werd over het systeem van “Hart Veilig Wonen”. In dat systeem kunnen vrijwilligers, die een gecertificeerde training hebben gevolgd, en ook elk jaar deze training herhalen, zich als vrijwilliger laten registreren. Met deze registratie moeten zij echter ook aangeven wanneer zij beschikbaar zijn, zodat de meldkamer hen ook direct kan oproepen. Overigens zullen bij een oproep op 1-1-2, alle geregistreerde vrijwilligers in de buurt van de alarmering een oproep krijgen om naar de betreffende plaats van hulpvraag te gaan. (Zie ook www.Hartveiligwonen.nl).

“Hartveiligwonen” is gedurende de periodes van de dorpsraad vergaderingen ook aan het inventariseren waar in Borsele de AED’s hangen.

N.B.: de Gemeente Borsele heeft rond de jaarwisseling wel gemeld dat zij haar medewerking wil verlenen om ook “Hartveiligwonen” aan de GMZ Meldkamer (Gezamenlijke meldkamer Veiligheidsregio Zeeland) toe te voegen, doch heeft daar tot op heden nog geen financiële bijdrage voor ingepland.

De Dorpstuin:

Deze ziet er door de inzet van de dorpstuingroep prima verzorgd en bloeiend uit en voldoet aan het doel om zoveel mogelijk bijen, vlinders en vogels aan te trekken in het kader van bevordering biodiversiteit.

Deze club, bestaande uit Corrie de Baar, Ingrid Duvalois, Victor Hopmans en Loes van Dam komen daarvoor (bijna) iedere woensdagmiddag bij elkaar om te snoeien, onkruid te wieden, te binden enz.

In de pauze zorgen ze om beurten voor de koffie en thee, om het “werk” en andere zaken bij te praten. Loes van Dam zal door haar verhuizing echter de werkzaamheden beëindigen, dus mogelijke aanvulling door een enthousiaste tuinder zal zeer gewaardeerd worden. (info woensdagmiddag tussen 14 en 16.30 in de dorpstuin bij de pastorie R.K.)

Dorpskrant:

Joke Sommeijer heeft zich ingezet om nieuwe adverteerders te werven. Doordat de redactie binnenkort uit Ovezande gaat verdwijnen is de Dorpskrant vooral afhankelijk van het inzenden van berichtjes en te plaatsen artikelen door inwoners en organisaties binnen Ovezande en de Gemeente.

Han Koster, moderator, wil zijn activiteiten hiervoor voorlopig wel voortzetten, als er ten minste artikelen worden aangeleverd. Ook de cameraman is bereid om zijn medewerking te blijven leveren.

Het spreekt vanzelf dat de krant gebaat zou zijn met het aanleveren van actuele stukjes die over het wel en wee van en in Ovezande zouden gaan, al dan niet als officiële redactie. Een welkome aanvulling is daarbij dat Joke Sommeijer direct op de van de dorpskrant afgeleide facebook pagina haar stukjes plaatst.

De Evenementenkalender:

De – in de dorpskrant opgenomen – Evenementenkalender wordt eveneens actueel door Joke gehouden, doordat zij organisaties aanschrijft om aanvullingen en/of wijzigingen op deze evenementenkalender maandelijks aan te leveren.

De opzet van de dorpskrant:

Omdat deze vanaf het begin een nogal ingewikkeld technisch te hanteren vorm heeft, is de moderator op verzoek van de Dorpsraad, al een poosje bezig met het omzetten naar een eenvoudiger te bewerken model. Het kost echter tijd om tegelijkertijd actuele berichten te plaatsen en met deze omvorming door te gaan, te meer daar ook de moderator in een verhuis traject zit.

Met het eenvoudiger model, zou het wel gemakkelijker worden om het bewerken van de Dorpskrant over te dragen.

Duurzaam Diekendamme/Ovezande:

Project deelauto: dit is besproken in de Nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar en er wordt geprobeerd een werkgroep te vormen. Het is nog steeds in een inventariserende, verkennende fase: Waar is behoefte aan, passend in de regio, werken naar een elektrische auto enz.

Zo ook het project “Postcoderoos”. Dit gaat over het gezamenlijk verkrijgen van duurzame energie, en de belastingregeling hierover en is eerder in het Nieuwjaarsoverleg van de Dorpsraad wel aan de orde geweest, maar nog in de verkennende fase.

Verkeer en Vervoer:

In het voorjaar vonden metingen plaats door het Waterschap t.b.v. het vaststellen van een “nulsituatie”. De werkgroep Verkeer en Vervoer heeft vooral aandacht voor de daadwerkelijke effectuering van het vrachtwagenverbod, zoals dit beleid officieel vastgelegd is in de Staatscourant.

Het vooral niet houden aan deze regelingen, alsmede aan de snelheid beperkende maatregelen lijkt een moeilijk oplosbaar probleem te zijn, omdat het te maken heeft met de bereidheid van weggebruikers om zich daaraan te houden. De Dorpsraad blijft vinger aan de pols houden.

De Buurtsuper:

De Dorpsraad en de inwoners hebben kennisgenomen van de inzet van mevrouw Bea Baaijens, om met haar winkelteam de zaak voort te zetten. De Dorpsraad is van mening dat daarmee vele inwoners, en ook de leefbaarheid van Ovezande gebaat is. Intussen lijkt ook de dreiging van een 2e supermarkt in Heinkenszand afgenomen te zijn, doordat Lidl zich teruggetrokken heeft, zodat van die kant voorlopig geen effect wat omzet betreft te verwachten valt. (In een eerder stadium is door de Dorpsraad in de Gemeenteraad gewaarschuwd voor het lot van dorpswinkels door de eventuele komst hiervan).

Lancering van het project “Borsele voor Elkaar”:

Wout Aartsen was op 7 maart, samen met Betsie Rentmeester en Charlotte den Toonder aanwezig bij de lancering hiervan in ’s Gravenpolder. Dit project was in een eerdere bijeenkomst in Ovezande ook al toegelicht en werd volgens Wout duidelijk en goed toegelicht. (zie de website: Borselevoorelkaar).

Gezamenlijke bijeenkomst Dorpsraden met Gemeente op 3 april.

Hier is Ad Phernambucq namens de Dorpsraad aanwezig geweest. Bij een voltallig college B&W waren in totaal 35 leden dorpsraden aanwezig. Doel van deze bijeenkomst was om de relatie Gemeente/Dorpsraden, hun rol en functie nader te bekijken en hoe deze relatie beter vorm zou kunnen krijgen. Tevens is besproken of de Dorpsraden nog wel een afspiegeling van de inwoners zijn.

Het resultaat van deze bijeenkomst was om te proberen een nieuw beleid op te stellen. Er zijn daartoe 5 afgevaardigden aangesteld, waaronder Ad Phernambucq.