Ovezande 700 jaar

De voorbereidingen voor 700 jaar Ovezande zijn in volle gang

Dinsdag 9 mei kwamen we weer bij elkaar met zo’n 30 Ovezandenaren  in het Trefpunt. Om samen te kijken en te praten over de invulling van alle plannen en activiteiten rondom het feestjaar 2024 dat steeds dichterbij komt!

We lopen met elkaar de concept jaarkalender langs en sommige plannen zijn al best ver uit gewerkt, sommige activiteiten vallen bij nader inzien toch af, andere zijn meer aangepast naar de mogelijkheden van de voorbereidende groep. Nou ik kan u vertellen dat er velen hard aan het werk zijn en dat alle feest en activiteitenplannen steeds concreter worden. Dat is ook nodig want aan het eind van 2023 willen we graag een prachtig compleet programma jaarboekje bij iedereen in de bus doen, zodat iedereen weet wanneer de agenda vrij  gehouden moet voor feestactiviteiten in eigen dorp.

Maar ook omdat we de mogelijke onkosten goed in beeld willen krijgen, of die haalbaar zijn met eigen bijdrage, subsidie of sponsoring. We moeten ook goed weten waarvoor we vergunningen moeten aanvragen en op welk tijdstip dat moet gebeuren. Nog genoeg werk aan de winkel dus! Zo gaat de stuurgroep ook met een aantal vragen vanuit de zaal aan de slag, zoals: “Komt er een eigen emailadres? Een eigen website?”. Hier komen we als stuurgroep zeker op terug. De betrokkenheid en inzet, maar ook het kritische meedenken van alle aanwezigen maakt dat de stuurgroep er alle vertrouwen in heeft dat we z’n allen dit feestjaar tot een succes gaan maken!

Wij nodigen u alvast weer van harte uit voor de volgende bijeenkomst op maandag 10 juli 19.30 uur in het Trefpunt

Namens de stuurgroep

Charlotte den Toonder

______________________________________________________________________

Verslag bijeenkomst 6 maart 2023

Er werd uitgebreid stilgestaan bij de voorlopige planning. Zo gaven de organisatoren van de meerkamp aan dat zij graag de meerkamp organiseren op de vrijdag in de maanden april t/m oktober. Ook anderen gaven aan dat hun activiteit op een ander tijdstip ingepland moest worden. In de stuurgroep gaat hiernaar gekeken worden. Ook zal er zoveel mogelijk rekening worden gehouden met activiteiten in andere dorpen zoals o.a. de highland games.

Daarnaast werd er ondersteuning gevraagd voor het maken van de plattegronden van de Rommelroute met de autocad, het maken van teksten en vormgeven hiervan voor de winkelroute en gaat het theehuis het dorpsontbijt organiseren.

De werkgroep creatief lichtte hun plannen toe voor het maken van zuilen bij de entrees van het dorp en de workshops voor het versieren van klompen. Er zal na een tentoonstelling ook een publieksprijs worden uitgedeeld voor de mooiste versierde klomp.

Barbara had het uitgekozen ontwerp voor een muurschildering verder uitgewerkt in een driedimensionale versie. Met het bestuur van het Trefpunt en de hoofdgebruikers vindt nog een gesprek plaats in verband met het verkrijgen van een vergunning.

De meeste tijd werd echter besteed aan de mogelijkheden voor het organiseren van een theatershow. Uitgebreid werd het voorstel van Tom Rentmeester besproken om op het terrein achter de kerk een schouwspel te organiseren over het ontstaan van Ovezande. Een tweede voorstel was een aantal theaterstukjes in de kerk zelf te organiseren, maar ook werd voorgesteld om door heel Ovezande op bepaalde plekken korte sketches te laten plaats vinden. Knelpunt is vooral het grote aantal mensen dat nodig is en de kosten voor licht, geluid ed. In de stuurgroep wordt hierover verder gesproken.

Tenslotte lag er een aanbod voor een show van linedancers en een paardencoach voor activiteiten met de bewoners van NieuwSande.

_______________________________________________________________________

Het jaar 2024 wordt één groot feest!

Ondanks het voetballen werd de vergadering over de activiteiten in 2024 zeer goed bezocht.Er waren nieuwe werkgroepen gevormd, naast de bestaande en maar liefst 31 ideeën werden gepresenteerd!  Het lijkt erop dat 2024 een feestjaar gaat worden met het hele jaar door activiteiten. Ovezandenaren die willen meedenken of meehelpen kunnen zich natuurlijk altijd nog aansluiten. Helpende handjes zijn van harte welkom!

Een uitgebreide greep uit de ideeën:

 • Meerkamp waarbij 10 sporten met een team 2-aan-2 bij elkaar komen om te sporten
 • Alleskunner (a la SBS6), dit met een groep jongeren en een groep minder-jongeren op het soosplein met muziek
 • Ringrijden/fair 10e keer, nu met inzet van het Trekkermuseum en Stichting Het Werkende Trekpaard eventueel oude ambachten
 • Theatershow gebaseerd op de geschiedenis van Ovezande
 • Winkelroute: waar heeft welke winkel/ambacht in Ovezande gezeten
 • Historische dorpsquiz in Trefpunt; 8 teams (straten of verenigingen of vriendengroep)
 • Middeleeuws Feest met programma voor kinderen, Bourgondisch diner en feestelijke avond
 • Alle Ovezandenaren worden gedurende het jaar op de foto gezet als ze dat willen
 • Er worden versierde “bogen” geplaatst bij de ingangen van het dorp
 • Elke inwoner kan meedoen met een klomp te versieren
 • Barbara van Dijk gaat een muurschildering maken op de muur van Trefpunt. Via een raadpleging op facebook wordt een ontwerp gekozen (rond Kerst)
 • Een foto-puzzelfietstocht en een nachtwandeling met muziek/theater en lampions
 • Rommelroute 15 september 11.00-17.00 uur met speurtocht voor kinderen
 • Ovezande zingt, samen zingen, uiteraard met ons eigen Ovezandse lijflied
 • Lichtprocessie op zaterdag 17 augustus door het dorp
 • Adventramen: elke dag wordt een raam onthuld
 • Zeskamp, weekend voor de zomervakantie, voor kinderen, jeugd en volwassenen
 • Winterfair/-feest, tussen Sinterklaas en Kerst op Soosplein, knutselen/ schaatsbaan
 • Drive-in Bioscoop, zeker ook voor 12-16 jaar
 • Avond4Daagse Ovezande
 • Koningsdag, starten met dorpsontbijt
 • Start jubeljaar met Nieuwjaars borrel
 • Dorps BBQ met muziek
 • Reünie voor oud-Ovezandenaren
 • Een echte pub-quiz
 • Er wordt nog nagedacht over een gezamenlijk vuurwerk

Een voorproefje van de ontwerpen van Barbara

Kortom enthousiasme en ideeën zat.  Op 6 maart komen we om 19.30 uur opnieuw bij elkaar In het Trefpunt. Noteer deze datum alvast in de agenda. De werkgroepen gaan tot die tijd de ideeen verder uitwerken en er een datumvoorstel en prijskaartje aan hangen (voor zover dat nog niet is gebeurt). En dan wordt het natuurlijk tijd om er een prijskaartje aan te hangen, subsidie en sponsoring aan te vragen en natuurlijk de benodigde vergunningen voor elkaar te krijgen. De bedoeling is ook een brochure te maken waarin alle activiteiten op datum zijn te raadplegen.

Heb je je nog niet aangemeld als enthousiaste deelnemer van een werkgroep of als “helpende handjes” dan kan dat ook via deze dorpskrant (info@dorpskrantovezande.nl).

We rekenen op een geweldig jaar in 2024 om te laten zien waarin een klein dorp groot kan zijn!

_______________________________________________________________________

Aan de slag!

Nadat de plannen voor het 700 jarig bestaan van Ovezande op de jaarvergadering van de dorpsraad werden gepresenteerd, bleek de belangstelling groot te zijn. Eind juni zijn daarom huis-aan-huis enveloppen bezorgd om alle inwoners nader te informeren over de plannen en hen de mogelijkheid te geven te reageren. Dat gebeurde massaal! Bijna 100 ideeën en suggesties, van groen tot rijp van klein tot groot en op allerlei gebieden kwamen binnen bij de voorbereidingsgroep. Ook steunden de inwoners de voorbereidingswerkzaamheden met gulle giften. Tijd dus om iedereen die had aangegeven mee te willen helpen of denken uit te nodigen voor een bijeenkomst.

Op dinsdag 27 september werden de ideeën aan de meer dan vijftig aanwezigen gepresenteerd. Om alles een beetje behapbaar te maken waren ze in een vijftal categorieën onderverdeeld. Dit met de bedoeling dat hiervoor werkgroepen zouden worden geformeerd, met als taak de voorstellen te beoordelen en een werkbaar en financieel haalbaar plan te maken. Alle activiteiten zouden over het hele jaar verspreid moeten worden.

De categorieën zijn:

 • Geschiedenis
 • Sport en spel
 • Creatief
 • Actief
 • Feestelijkheden

Daarnaast liggen er nog plannen op tafel die al aan personen zijn toegekend of verder worden uitgewerkt door de stuurgroep, zoals:

 • Ovezande ZINGT ..                                 
 • Het foute Ovezandse Feest               
 • Dorpsontbijt                                          
 • Adventramen
 • Lichtprocessie
 • Openlucht bioscoop
 • Nieuwjaarsborrel

Aan het einde van de avond werden de werkgroepen geformeerd en de agenda’s getrokken. Over twee maanden, op dinsdag 29 november zullen de werkgroepen verslag uitbrengen over wat naar hun idee is concreet haalbaar is, in welke tijd van het jaar het gaat plaatsvinden en welke financiën er mee gemoeid zijn. Er was veel belangstelling maar er is nog ruimte voor meedenkers en organisatoren. Meld je dus vooral aan op ovezande700jaar@gmail.com

______________________________________________________________________

Ovezande 700 jaar, tijd voor een feestje

Tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad op 29 maart heeft Ad Schenk namens de werkgroep 700 jaar Ovezande een presentatie gegeven om te onderzoeken of er voldoende animo is om dit heuglijke dorpsjubileum groots te gaan vieren.

Rond deze tijd bestaat het dorp Ovezande 700 jaar. De eerste naamsvermelding stamt namelijk uit 1324 Avensant, also lange als ‘t bediket es.

Daaraan voorafgaand werd rond 1280 een schor dat in de Zwake lag, omdijkt. Die eerste bedijking was de Oud Ovezandepolder. Zo ontstond een eiland in de Zwake. Eind 13e eeuw hebben de eerste burgers zich gevestigd op het eiland. Dat zullen er niet veel geweest zijn. In 1318 werden voor het eerst tienden (pacht) van het eiland betaald. En in 1324 de eerste naamsvermelding. Kort voor 1330 werd het eiland door een dam (de huidige Zakdijk) verbonden met Oudelande.

Een stuurgroep van diverse pluimage had al voorbereidend werk gedaan. Bij de jaarvergadering bleek veel enthousiasme om dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten. Het idee om 2024 te bombarderen tot feestjaar werd breed ondersteund. Het wordt een jaar waarin met allerlei activiteiten aandacht wordt besteed aan dit heuglijke feit. Het mooiste zou zijn wanneer daar het hele dorp, de verenigingen, dorpsraad, de Klomp, de school, de kerk(en), de ondernemers, de brandweer, de zorg, de KBO, inwoners etc aan mee zouden doen. Wanneer al die partijen iets van hun activiteiten zouden koppelen aan 700 jaar Ovezande heb je zo een mooi jubileumjaar. Tijdens de jaarvergadering vlogen de eerste prachtige ideeën al over tafel: Ovezandse Olympische Spelen, met een dorpsvuurwerk het jubeljaar inluiden, ballonvaarten over ons jarige dorp, dorpsontbijt, een tentoonstelling in de kerk, een eigen koekje, bier of wijn, etc.

Naast de activiteiten, georganiseerd door de verenigingen etc,  zouden we gezamenlijk nog een paar grotere evenementen van de grond moeten proberen te krijgen, zoals bijvoorbeeld een historische optocht, een ‘theatervoorstelling’ voor en door het dorp (en omgeving), etc.

De werkgroep was blij met de grote opkomst en de grote animo om hier een succes van te maken. Een vroegtijdige betrokkenheid bij 700 jaar Ovezande is nodig om 2024 echt tot een succes te maken.

Stijn van Staveren heeft met veel creativiteit een prachtige logo voor 700 jaar Ovezande gecreëerd. Dat wordt voortaan hét beeldmerk van het jubileumjaar. Aan alle verenigingen, clubs en dergelijke is gevraagd om komende maanden te agenderen wat men zou kunnen bijdragen aan het jubeljaar.

We hopen dan na de zomer een soort groslijst van ideeën te hebben. Daarna kunnen we het verder concreet gaan maken. Doel is dat we eind 2023 een compleet boekje kunnen presenteren met alle activiteiten in 2024, het jaar van 700 jaar Ovezande. Omdat subsidies/sponsoring aanvragen pas kan bij concrete projecten en omdat dat haast altijd cofinanciering zal moeten zijn, moeten we ook samen als dorp een budget bijeen zien te krijgen.

Het plan is om binnenkort op elk adres een brief met envelop te bezorgen. De brief bevat de aankondiging en tekst en uitleg over de viering van 700 jaar Ovezande. De envelop halen we later op, we hopen dat elk adres ook betrokkenheid toont door het envelop goed te vullen. Ook is het mogelijk je via het antwoordstrookje op te geven voor activiteiten.

De voorbereidingsgroep

Charlotte den Toonder       Olaf Vroonland         Anna

Yvonne Claassen               Jeroen Derks             Ad Schenk