Discussie kernenergie

Omdat ook Ovezande niet ontkomt aan de discussie over het langer openhouden en de mogelijke uitbreiding van Borssele met twee nieuwe kerncentrales heeft de dorpsraad besloten zich neutraal op te stellen maar wel mee te doen aan de discussiebijeenkomsten over dit onderwerp. Verslag van die bijeenkomsten zullen op deze pagina worden geplaatst voor de geïnteresseerden.

_____________________________________________________________________

Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad op 3 maart jl. is afgesproken dat neutraliteit van de dorpsraad ook inhoudt dat we tegenstanders van kernenergie aan het woord laten en niet alleen de Gemeente Borsele. Bij deze dan voor de geinteresseerden.

_____________________________________________________________________

Maandagavond 3 maart kwamen meer dan 45 inwoners bijeen in het Dorpshuis van Borssele om mee te denken over thema’s voor kennissessies. Uit de brainstorm kwam onder andere naar voren dat er behoefte is aan informatie over de energietransitie en ontwikkelingen in de gemeente, over kernenergie, alternatieven en de locatiekeuze. Tijdens de Nazomer- & Midwintergesprekken in 2022 die de gemeente organiseerde gaven inwoners aan dat er meer informatie en kennis gedeeld moet worden rondom alle ontwikkelingen in het gebied. Daarom deed gemeente Borsele een oproep aan alle inwoners om mee te denken met de thema’s voor de Kennissessies. Ook werd er gevraagd waar behoefte aan is op het gebied van organisatie; willen inwoners de sessies fysiek of juist digitaal georganiseerd hebben?

Samenvatting van de avond

Middels een brainstormsessie lieten inwoners hun wensen achter. Samenvattend kan gezegd worden dat inwoners aangeven dat objectieve informatievoorziening een ‘must’ is. Een inwoner kwam met het idee om over elk thema twee sprekers uit te nodigen; ‘Zo hoor en leer je meer over het onderwerp. Vanuit daar kun je beter je eigen mening vormen.’ Ook is er behoefte aan informatie vanuit het Rijk: ‘Waarom is Borsele gekozen als locatie voor hoogspanningsmasten, kerncentrales, aanlandingen wind op zee en eventueel een waterstoffabriek?’. Andere inwoners gaven aan dat zij meer informatie wensen over alternatieven als het gaat om energieopwekking en -besparing. Ook de visuele en integrale benadering van het gebied bleef niet onbesproken. Inwoners geven aan dat het visueel maken van de ontwikkelingen in het gebied, letterlijk meer tot de verbeelding kan spreken.

Uitgedeeld: de enquêteresultaten en de opgehaalde input van 2022

In 2022 heeft de gemeente reeds gesprekken gevoerd en een vragenlijst uitgezet onder inwoners om gevoel te krijgen met wat er leeft in de dorpen. In februari dit jaar zijn deze resultaten gepubliceerd. Nu zijn ze ook afgedrukt en in fysieke vorm te verkrijgen. De eerste exemplaren werden uitgedeeld tijdens de brainstormavond.

Vervolgstappen

De gemeente gaat nu alle informatie verzamelen, inventariseren en zal dan de vervolgstappen delen via onder andere de gemeentelijke website, social media en per e-mail.

____________________________________________________________________

Uitkomst enquête

Eind 2022 konden inwoners van Borsele een enquête invullen over de plannen tot uitbreiding. De uitkomst van de vragenlijst is te vinden onder deze link: 2400 inwoners vulden vragenlijst over nieuwe kerncentrales in | Gemeente Borsele

_______________________________________________________________________

COVRA

Nu de discussie is losgebarsten over het al dan niet langer open houden van de huidige kerncentrale en de waarschijnlijke uitbreiding hiervan in 2035 met twee nieuwe centrales, is ook de opslag van kernafval belangrijk. Op initiatief van de Dorpsraad van ’s Gravenpolder werd daarom op 9 februari een rondleiding georganiseerd bij de enige organisatie in Nederland die kernafval mag opslaan, de Covra. Niet alleen het hoogradioactief afval van de centrales uit Petten, Delft en Borssele maar ook het laag- en middelradioactief afval uit de industrie en de ziekenhuizen. Dit afval bestaat onder meer uit: handschoenen, laboratorium- glaswerk, kleding, harsen, injectienaalden, bestralingsbronnen, rookmelders, plastic folie, pompen en buizen, besmet schroot, dierlijk materiaal van proefdieronderzoek, vloeistoffen, filters en bezinksels. Kortom teveel om op te noemen en allemaal opgeslagen bij de Covra.

Uitgebreid werden de dorpsraadsleden geïnformeerd over hoe en waar dit afval werd opgeslagen. In tegenstelling tot in de kerncentrale mocht er hier uitgebreid worden gefotografeerd. Ook het feit dat het radioactieve afval “maar” 100 jaar hier opgeslagen mag blijven kwam aan de orde en de plannen die ze hebben voor een definitieve ondergrondse opslag. Veel meer over hetgeen besproken is staat uitgebreid op hun website https://www.covra.nl/nl/

Verrassend was overigens wel dat de opslag ook een depot van het Zeeuws Museum herbergt omdat zij de meest ideale omstandigheden hebben voor oude museumstukken. Tussen de vaten met laag-en middelradioactief afval tref je prachtige beelden, scheepjes, wandkleden en historische poppen aan. Geïnteresseerd in ook een rondgang bij de Covra dan is dat altijd mogelijk voor groepen van minimaal 10 personen maar tijdens de open havendagen op 6 mei aanstaande is iedereen welkom!

_______________________________________________________________

Het “geheime” overleg met de minister

Inwoners van Ovezande die kranten lezen en Omroep Zeeland volgen, zullen ongetwijfeld gelezen en gezien hebben dat er afgelopen vrijdag een “geheim” overleg was met minister Jetten over de komst van twee nieuwe kerncentrales in de Gemeente Borsele. Op de foto zijn twee Ovezandse inwoners te zien. Wat deden die daar en waar was het overleg goed voor? De Ovezandenaren waren simpelweg uitgenodigd door de Gemeente Borsele die de bijeenkomst organiseerde. De één als vertegenwoordiger van de Jongerenraad en de ander namens de Dorpsraad. Waarom het overleg geheim was is niet bekend. Waarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen of om eens een keertje te praten zonder dat de al te nieuwsgierige pers aanwezig was.

vertegenwoordigers van het Ministerie (inclusief Minister Jetten), vertegenwoordigers van de Provincie en van de Gemeente. Allemaal mensen die uiteindelijk de beslissingen moeten nemen. Er kon voluit besproken worden welke wensen of zorgen de inwoners van de Gemeente Borsele hebben met betrekking tot de komst van de twee nieuwe kerncentrales. Zo pleitten Borsele en ’s Heerenhoek voor de bouw van woningen voor de te verwachten arbeiders, waarna de jongeren in de gemeente gebruik kunnen maken als die weer beschikbaar komen. Ook pleitten zij voor gratis energie tijdens de bouwperiode voor de inwoners en aandacht voor het leefbaar houden van de dorpen, zodat ook de supermarkt en bakker kunnen blijven. Maar er was ook veel aandacht voor de horizonvervuiling door elektriciteitsmasten, generatoren, windmolens en de werkzaamheden die gaan plaats vinden.

Maar er werden ook oplossingen aangedragen. Waarom de leidingen niet ondergronds leggen of via het water was een vraag waar instemmend op werd geknikt of aanvoer van bouwmaterialen via de Westerschelde? En versnel de ontwikkeling van een thoriumcentrale! Kortom voldoende informatie voor de aanwezige bestuurders om mee aan de slag te gaan. Wel was duidelijk dat men vond dat het rijk nogal op afstand zat en dat de regionale en gemeentelijke overheden uiteindelijk de beschikking moesten krijgen over fondsen om de wensen van de inwoners te verwezenlijken. Kortom een lang wensenlijstje werd aan Minister Jetten meegegeven. Nu mag hij zijn collega’s nog overtuigen. Dat er naast dorpsraadsleden ook met name jongeren werden betrokken was een prima zet. Tenslotte zullen zij de gevolgen van de besluitvorming van nu gaan ervaren! Want een in gebruik name van de centrales in 2035 lijkt aardig optimistisch.

__________________________________________________________________

De kerncentrale in Borssele

Het zal niemand ontgaan zijn dat er plannen zijn om de kerncentrale langer open te houden en Borssele lijkt ook de ideale plek voor de gewenste uitbreiding van het aantal kerncentrales in Nederland. Maar niet zonder de inwoners van de Gemeente Borsele gehoord te hebben. Daarom werd vorige week werd aan de dorpsraden van Borsele de mogelijkheid geboden om een rondleiding in de kerncentrale van Borssele te volgen en werd er een toelichting gegeven over de beveiliging. Ook werd er uitgebreid informatie gegeven door EPZ, de provincie en het rijk over de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen en wat te doen bij een calamiteit.

Voor de geïnteresseerden is e.e.a. te lezen op de site van www.zeelandveilig.nl 

Een aantal dorpen zijn inmiddels uitgenodigd door de Gemeente voor een gesprek over het langer open houden van de centrale en de mogelijke uitbreiding.

Natuurlijk hebben we als dorpsraad de burgemeester gevraagd waarom Ovezande niet is uitgenodigd en kregen het volgende antwoord.

“De gemeente organiseert nazomergesprekken in de dorpen in het westelijke deel van de gemeente, aangrenzend aan het Sloegebied en de Kerncentrale. We kiezen in deze fase voor de dorpen waarvan de impact van de energietransitie en de eventuele komst van kerncentrales naar verwachting het grootst is. Daarnaast komt er digitaal de mogelijkheid voor al onze inwoners om hun input te geven over dit onderwerp. Als het Rijk kiest voor Borsele als voorkeurslocatie, wat medio december bekend wordt gemaakt, start de Rijksoverheid ook het formele traject op. De minister heeft vorige week maandag kenbaar gemaakt het belang te erkennen van een uiterst zorgvuldig participatietraject.

Inmiddels weten we dat ook in Ovezande een bijeenkomst georganiseerd gaat worden, al is de datum nog niet bekend. Kortom hou deze krant en de Ovezandse facebookpagina’s in de gaten. Zodra er bijeenkomsten zijn en het mogelijk is om digitaal te reageren zullen we het niet nalaten dit te vermelden!

Er is inmiddels een verslag van de nazomergesprekken onder deze link: Inwoners aan het woord over mogelijk nieuwe kerncentrales; hoe bewaken we de leefbaarheid? | Gemeente Borsele

Misschien interessant om ook eens te lezen!