Discussie energietransitie

Tijdelijk informatiepunt Energietransitie Zeeland

Eind juni openen de ministeries Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W), TenneT en Hynetwork Services (100% dochteronderneming van GasUnie) in samenwerking met de provincie Zeeland en de gemeente Borsele een tijdelijk informatiepunt over de grootschalige energietransitie in Zeeland. Het tijdelijke punt wordt gerealiseerd aan de Wielingenstraat 2B naast de buurtsuper in het dorp Borssele.

 In het informatiepunt kunnen omwonenden en geïnteresseerden informatie vinden over de verschillende projecten. De provincie onderzoekt of het initiatief rondom de ammoniakopslag ook een plekje kan krijgen in het informatiepunt. Daar is nu nog geen duidelijkheid over. Op gezette openingstijden of op afspraak kunnen omwonenden en geïnteresseerden in gesprek met medewerkers van bovengenoemde organisaties. Ook zijn medewerkers van de provincie Zeeland en de gemeente Borsele hier regelmatig te vinden. Het informatiepunt gaat eind juni open voor maximaal twee jaar. In de tussentijd zoekt het Rijk naar een definitieve locatie.

_________________________________________________________________________

Overhandiging Borselse Voorwaarden aan de Minister

Omdat ook Ovezande niet ontkomt aan de discussie over het langer openhouden en de mogelijke uitbreiding van Borssele met twee nieuwe kerncentrales heeft de dorpsraad besloten zich neutraal op te stellen maar wel mee te doen aan de discussiebijeenkomsten over dit onderwerp. Verslag van die bijeenkomsten zullen op deze pagina worden geplaatst voor de geïnteresseerden. Inclusief andere zaken die op dit onderwerp betrekking hebben.

Vandaag overhandigde burgemeester Gerben Dijksterhuis de Borselse Voorwaarden voor grootschalige energieprojecten aan minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (Provincie Zeeland) overhandigde de provinciale voorwaarden voor kernenergie. Een delegatie van zo’n zestig Zeeuwen was erbij in Den Haag, waaronder deelnemers van de Borselse Voorwaarden Groep en college-, gemeenteraads- en Statenleden. De minister kreeg twee grote puzzelstukken overhandigd, symbolisch voor het voorwaardenpakket van de provincie en het voorwaardenpakket van de gemeente. Want, de voorwaarden van provincie en gemeente vullen elkaar, net als puzzelstukken aan. Én elke voorwaarde is een onmisbaar puzzelstukje om de leefkwaliteit te beschermen bij toekomstige ontwikkelingen in ons gebied.De burgemeester vroeg minister Rob Jetten om de voorwaarden ter harte te nemen en ook vooral tussen de regels door te lezen. “Zie ook de zorgen die eruit spreken, heb daar oog voor en houd daar rekening mee in het verdere proces en de besluitvorming.” Ook verzocht hij de minister om zich tot het uiterste in te spannen om aan alle voorwaarden te voldoen. “In een perfecte puzzel hoort elk stukje thuis. Als je er een of twee mist, geeft dat geen voldoening voor al het werk wat je aan de puzzel gehad hebt. En precies zo is het ook met de voorwaarden!”

Meer informatie vind je op deze website: https://www.borsele.nl/borselse-en-provinciale…

_________________________________________________________________________

Toch onderzoek naar mogelijkheden ondergronds tracé

In opdracht van de Minister gaat Tennet toch onderzoek naar de mogelijkheden om in Zuid-Beveland hoogspanningskabels ondergronds aan te leggen. Informatie hierover is te vinden onder deze link

https://www.tennet.eu/nl/projectnieuws/onderzoek-naar-mogelijkheden-ondergronds-380-kv-kabeltrace-op-zuid-beveland

________________________________________________________________________

Geen 380 KV hoogspanningsmasten door de Zak

Om Zeeuws-Vlaanderen aan te sluiten op het 380 KV-elektriciteitsnet wil Tennet een verbinding maken met de bestaande 380 kV-hoogspanningslijn  tussen Borssele en Rilland. Tennet is daarvoor gestart met een zoektocht naar een geschikt tracé. Er zijn twee voorstellen gedaan die beide dwars door de Zak lopen. 25 Januari organiseerde Tennet een “meedenksessie” voor organisaties en bedrijven in Landlust. Ook Ovezande Biodivers (OB) was aanwezig op de werksessie.

Het volgende heeft ze ingebracht. Het tracé wordt gebouwd voor de grote bedrijven, zoals Dow en Yara. Het is dan ook belangrijk om te weten welke investeringen deze bedrijven gaan doen om fossielvrij en circulair te worden en helder te krijgen hoeveel elektriciteit daarvoor nodig is. Dat inzicht konden de bedrijven nog niet geven.Tennet wil een ijzeren gordijn van windtrackmasten door de Zak plaatsen. OB maakte duidelijk dat de masten het dijkenlandschap van de Zak, een voor de wereld uniek cultureel erfgoed, om zeep helpen. Bovendien veroorzaken de masten een flink aantal vogelslachtoffers. In heel Nederland gaat het per jaar volgens SOVON om 1 miljoen “draadslachtoffers”.

De kaarten die Tennet toonde lieten enkel de aansluiting vanaf Zuid-Beveland zien. OB hield het pleidooi om de Zak en het natura 200-gebied van de Westerschelde te ontzien en de aansluiting vanuit Vlaanderen te realiseren. Op de grens, in Zelzate, zit de Tatasteel van Vlaanderen: “Sidmar” die heel veel energie nodig heeft voor haar transitie. Logisch is dan ook om de bedrijven in de Kanaalzone hierop aan te sluiten. Dat spaart kosten, natuur, landschap en ruimte. OB werd daarin gesteund door vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en de Antwerpse haven.Onderzoek naar dit alternatief verdient prioriteit. Mocht Tennet desondanks besluiten de verbinding via Midden-Zeeland te maken, dan moet die naar de mening van OB ondergronds. Niet door de Zak, maar vanaf het hoogspanningsstation Borssele rechtstreeks diep onder de Westerschelde door naar Terneuzen. Deze variant is echter zeer omstreden, omdat het een nieuwe inbreuk pleegt op het natura 2000-gebied van het estuarium de Westerschelde. De zoektocht van Tennet zal midden dit jaar  leiden tot een formeel stuk waarin wordt aangegeven welke tracés en locaties verder zullen worden onderzocht. 

________________________________________________________________________

Vervolgaanpak Borselse Voorwaarden

Zoals bekend zal zijn heeft de Gemeenteraad van Borsele de Voorwaarden die door de Borselse Voorwaarden Groep zijn vastgesteld unaniem aangenomen. Wil je weten hoe deze voorwaarden eruit zien click dan op onderstaande foto:

En wat gaat er vervolgens gebeuren?

Overhandiging voorwaarden aan het Rijk

De eerste stap in het vervolg van de Borselse Voorwaarden is de overhandiging aan het Rijk. Momenteel wordt er een datum geprikt voor overhandiging van de voorwaarden in maart of april. Voor nu is het plan om aansluiting te vinden bij een commissievergadering van Economische Zaken en Klimaat. Alle tweede Kamerleden en de minister die betrokken zijn bij het onderwerp EZK zijn daar dan aanwezig. Een mooi moment om de voorwaarden te overhandigen. De Gemeente Borsele wil de voorwaarden groots aankondigen en aanbieden. Zo willen ze met een grote bus naar Den Haag, veel media-aandacht genereren en het liefst in de avond aansluiten bij een praatprogramma op de landelijke televisie.

Informatiebijeenkomsten Borselse Voorwaarden

De Gemeente wil alle inwoners van de gemeente Borsele goed informeren over de inhoud van de voorwaarden. De informatieavonden plannen ze ruim van te voren in en inwoners ontvangen tijdig een uitnodiging. In ieder dorp vindt een informatiemoment plaats;

  • De uitnodiging wordt voorzien van uitgebreide informatie over de voorwaarden (in de vorm van een krant bijvoorbeeld);
  • Voor de inwoners die niet zo snel naar een informatieavond komen of niet graag veel tekst tot zich nemen verzorgen we een animatie met uitleg over de voorwaarden.
  • Waarschijnlijk zal men in Ovezande op 14 maart (Algemene vergadering dorpsraad) aanwezig zijn en na de pauze de aanwezigen informeren.

________________________________________________________________________

Werksessie Zuid-Beveland 380kV Hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen

Op dinsdag 12 december jl. was er voor de dorpsraden een “werksessie” in verband met het voornemen van TenneT om  een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding naar Zeeuws-Vlaanderen aan te leggen en het bouwen van een 380/150 kV-hoogspanningsstation bij Terneuzen.De bijeenkomst was belegd door TenneT en het Ministerie van Economische Zaken om een aantal opties voor te stellen voor een mogelijk tracé en een mogelijke stationslocatie voor dit project. Deze zijn nog niet definitief. De dorpsraden konden geschikte locatie-alternatieven voor het hoogspanningsstation aandragen en goede tracéalternatieven voor de hoogspanningsverbinding. Omdat in Terneuzen ook nog een bijeenkomst georganiseerd zou worden hebben de deelnemers in Heinkenszand zich vooral verdiept in het tracé en niet in de locatie van het hoogspanningsstation. Net zoals in een eerdere bijeenkomst werd er veel gemopperd over het feit dat Zuid-Beveland zo zwaar belast zou worden om de energie te transporteren naar Zeeuws-Vlaanderen en buiten de provincie. Ook waren er een aantal leden van de Borselse Voorwaarden Groep aanwezig die aangaven dat ondergrondse aanleg van het leidingennetwerk een eis is. Overigens was er net vanuit het Gemeentebestuur een brief de deur uitgegaan naar het Ministerie waarin deze eis werd ondersteund. Nederland heeft echter als uitgangspunt in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het (ontwerp-)Programma Energiehoofdstructuur (PEH) opgenomen dat hoogspanningsverbindingen in beginsel bovengronds worden aangelegd. Het ondergronds aanbrengen van een hoogspanningsverbinding van 220 kV en hoger kan volgens dit ontwerpprogramma leiden tot verhoogde risico’s voor de stabiliteit van het energiesysteem en hogere kosten.

Daar hadden de aanwezigen echter geen boodschap aan. Bovengrondse masten over de Westerschelde zou betekenen dat de masten maar liefst 200 meter hoog zouden moeten worden i.v.m. de scheepvaart. Dat zou ook veel kosten met zich meebrengen en ondergrondse leidingen met bijvoorbeeld een werktunnel zou juist zorg kunnen dragen voor de stabiliteit. Een alternatief zou zijn om de energie vanuit België te betrekken omdat de afstand minder moeilijk overbrugbaar zou zijn. Men is al met België in gesprek maar vooralsnog zullen daar geen harde afspraken mee worden gemaakt. De grappig bedoelde opmerking dat we Zeeuw-Vlaanderen dan maar aan België moesten geven werd verontwaardigd afgewezen door een medewerking van TenneT die in Terneuzen woont. Overigens werd er serieus naar de opmerkingen van de aanwezigen geluisterd maar ook zij zijn afhankelijk van het Ministerie en de opdrachten die daar vandaan komen. Hoe het straks zal gaan met de nieuwe regering en hun besluiten over de energie transitie is afwachten. Dat geldt overigens ook voor de tracé voorstellen die op de bijeenkomst zijn ingediend en die vooral pleiten voor het behoud van de natuur in De Zak. Dus geen lelijke masten meer.

________________________________________________________________________

Borselse voorwaarden afgerond

Inmiddels heeft de Borselse Voorwaarden Groep het pakket voorwaarden dat door 100 inwoners van Borsele is samengesteld aangeboden aan de Gemeenteraad. In januari 2024 zal deze hierover een besluit nemen. In de maanden die daarop volgen zal een grote delegatie van onze Gemeente en van de provincie de voorwaarden formeel aanbieden aan de Minister van EZK. Wat er allemaal in de voorwaarden staat is te vinden onder deze link https://www.borsele.nl/sites/borsele/files/2023-11/Borselse%20Voorwaarden%202023_1.pdf

Daarnaast zal TenneT binnenkort bijeenkomsten organiseren samen met het Ministerie van EZK o.a. op 28 november in de Stenge in Heinkenszand over de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding naar Zeeuws-Vlaanderen. En op dinsdagavond 12 december 2023 zal in de Stenge in Heinkenszand een werksessie voor de dorps- en wijkraden en andere burgerbewegingen op Zuid-Beveland worden georganiseerd. Nadere informatie volgt nog. Hou dus deze pagina in de gaten!

_________________________________________________________________________

Kunnen die masten niet onder de grond?

Op de laatste bijeenkomst van de Borselse Voorwaarden Groep was er slechts één voorwaarde die door honderd procent van de aanwezigen werd ondersteund. En dat was de voorwaarde dat er geen koeltorens en nog meer bovengrondse hoogspanningsmasten het landschap zouden vervuilen. Tijd dus om als Dorpskrant Ovezande eens te gaan praten met TenneT die verantwoordelijk is voor de hoogspanningsmasten.

COPYRIGHT Chris Pennarts

TenneT is de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet: de stroomsnelwegen in Nederland. Ze zorgen voor het transport van elektriciteit over het net en zijn wettelijk verplicht voor het aansluiten van energieproducenten op het hoogspanningsnet. TenneT heeft een informatiecentrum in het oude treinstation in Kruiningen. Als je daar binnenkomt zie je onmiddellijk een enorme maquette van de hoogspanningsleiding die men op dit moment aan het bouwen is en die waarschijnlijk in 2025 in bedrijf wordt genomen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om in het gesprek met omgevingsmanager Ineke Vink en regiowoordvoerder Sander de Schepper de vragen te beperken tot Ovezande en omgeving. Het gaat tenslotte om de Ovezandse Dorpskrant. Maar al snel kwamen ook ontwikkelingen iets verderop in de regio ter sprake. Dat de druk op het elektriciteitsnet de afgelopen jaren enorm is toegenomen mag duidelijk zijn. We moeten van het gas af. Het aantal elektrische auto’s neemt enorm toe en die moeten worden opgeladen. Daarnaast is de industrie ook aan het omschakelen van fossiele brandstoffen naar elektrificatie en batterijsystemen. Veel van die benodigde elektriciteit van o.a. de vele windmolenparken, parken met zonnepanelen en natuurlijk de kerncentrale moet door TenneT getransporteerd worden en dat lukt niet meer met het huidige netwerk. Natuurlijk hadden ze dat al deels voorzien vanwege de energietransitie die gaande is, maar de ontwikkelingen zijn enorm snel gegaan sinds het Russisch gas in de ban is gedaan en de gaswinning in Groningen is gestopt. De vraag naar transportcapaciteit is explosief gestegen. Daar tegenover staat dat de bouw van nieuwe infrastructuur, zoals een hoogspanningsverbinding of een hoogspanningsstation, juist erg lang duurt. Gemiddeld is TenneT daar zo’n 10 jaar mee bezig, waarvan 7 jaar besteed wordt aan ontwikkeling en procedures en slechts 3 jaar aan de bouw zelf, mits er voldoende werknemers zijn en voldoende materiaal. Daarnaast is TenneT gewoon een overheidsbedrijf dat moet wachten op een opdracht.

Terug naar Ovezande. Veel mensen vinden de elektriciteitsmasten lelijk en er wordt zelfs gevraagd om ze over te schilderen. De kleur is echter gekozen op advies van een deskundige: de rijks architect. De kleur van de luchten in Zeeland zouden het meest vergelijkbaar zijn met de kleur op de masten. Een grondeigenaar kan niet weigeren dat er masten op zijn of haar grondgebied worden geplaatst in verband met de geldende Elektriciteitswet en het nationaal belang. Wel wordt er bij het bepalen van een tracé al zo goed als mogelijk rekening gehouden met de omgeving: Er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden van woningen en bij voorkeur wordt er parallel aan bestaande wegen of stroomsnelwegen gebouwd en met zoveel mogelijk rechte lijnen. Dat is in een dichtbevolkt land als Nederland wel een steeds groter wordende uitdaging.

TenneT verzorgt het transport van elektriciteit op 380 en 150 kV spanningsniveau. Die elektriciteit wordt over grote afstanden vervoerd en wordt daarnaast ook rechtstreeks door de industrie afgenomen. Op hoogspanningsstations kan de 380 kV en 150 kV stroom omgezet worden naar lagere spanningsniveaus. Van daaruit verzorgt Stedin het transport ondergronds richting steden en dorpen en bedrijventerreinen. Zij zijn verantwoordelijk voor de aan- en afvoer van elektriciteit  van de huishoudens. Vroeger ging de stroom enkel naar huizen toe, door zonnepanelen is er nu overal tweerichtingsverkeer. Ovezande kent geen industrie maar maakt wel gebruik van de producten die ondernemingen leveren of werken er zelf. Het ondergronds aanleggen van hoogspanningsleidingen van met name 380 kV is problematisch,  in verband met de warmte die vrijkomt in een geïsoleerde kabel. Daardoor neemt de kans op storingen sterk toe. Die storingen zijn daarnaast   moeilijk traceerbaar als de leidingen ondergronds aangelegd zijn. De 150 kV verbindingen gaan tegenwoordig wel allemaal ondergronds. Zoals de nieuwe kabels die TenneT momenteel aanlegt tussen Goes en Ellewoutsdijk. Maar natuurlijk wordt er ook verder onderzocht en nagedacht. Hoe Nederland er wat elektriciteitsvoorziening in het jaar 2045 uit komt te zien is voor de geïnteresseerde te bekijken op deze website https://www.tennet.eu/nl/target-grid waaruit blijkt dat niet alleen Zeeland het stopcontact van Nederland gaat worden.

COPYRIGHT Chris Pennarts

Er is gelukkig ook goed nieuws. TenneT is inmiddels begonnen met het weghalen van de oude elektriciteitsmasten door de Zak van Zuid-Beveland. Er wordt eerst een stukje weggehaald, daarna komt het werk weer stil te liggen zodat de bouw van de nieuwe verbinding in Kapelle en Reimerswaal afgemaakt kan worden, zoals in de PZC van vrijdag 27 oktober te lezen valt. Maar men hoopt in 2025 de veertig kilometer aan masten verwijderd te hebben. En als laatste is TenneT van plan om binnenkort bijeenkomsten te beleggen voor dorpsraden en inwoners over een nieuw project: een 380 kV verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen. Let dus op de berichten in deze kra

________________________________________________________________________nt.

Zeeuwse stroomnetwerk zit vol

Er kan nog wel een onderwerp bij de projecten die de Borselse Voorwaarden Groep moet behandelen want het Zeeuwse stroomnetwerk zit nu al vol volgens Tennet. Door de groeiende vraag naar waterstoffabrieken, grote batterijen en de elektrificatie van de industrie kan de vraag naar meer stroomtransport niet meer worden bijgebeend, zegt Tennet. Het huidige hoogspanningsnet in de provincie is niet ontworpen voor deze verduurzaming. Er wordt ondertussen gewerkt aan een uitbreiding, maar de vraag naar meer elektriciteit gaat veel sneller dan dat het net kan worden uitgebreid, aldus Tennet.

https://nos.nl/l/2443934

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Meer lezen? Dit is de link naar de Nieuwsbrief: https://mailing.borsele.nl/

_______________________________________________________________________

Nieuwe website van de overheid over kernenergie

Op 1 juni was er overleg tussen de dorpsraden van Borsele en ambtenaren van economische zaken over de plannen die er zijn in verband met de energietransitie. Veel zit er nog in de onderzoeksfase.

Vanaf komende maandag zal de groep van 100 inwoners zich buigen over voorwaarden voor het eventueel plaatsen van nieuwe kerncentrales.Daarnaast blijkt er een nieuwe website te zijn van de overheid met betrekking tot kernenergie in Nederland. Ook zijn er andere interessante links doorgegeven. Onderstaand de links voor de geïnteresseerden.

Kernenergie in Nederland | Kernenergie in Nederland (overkernenergie.nl)

Kamerbrief over kabinetsvisie burgerbetrokkenheid bij de energietransitie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

https://www.platformparticipatie.nl/kerncentraleborssele/default.aspx

Home | Nationaal Klimaat Platform

𝗜___________________________________________________________________

Gemeente Borsele

Inwoners en geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in het kader van grootschalige energietransitie in de gemeente Borsele kunnen nu een applicatie op hun smartphone downloaden om actief geïnformeerd te worden. Naast onze website, het Borsels Bulletin, sociale media en onze digitale nieuwsbrief zetten we nu ook een app in om nog meer inwoners te bereiken. De app ‘Energietransitie Borsele’ is voor Apple-gebruikers te downloaden in de Apple Appstore: ttps://apps.apple.com/…/energietransitie…/id6446278705 De app is ook beschikbaar voor mensen met een Android telefoon in de Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details…Kijk op onze website voor meer info: https://www.borsele.nl/borsele-lanceert-smartphone…

_______________________________________________________________________

De Gemeente Borsele is begonnen met een Nieuwsbrief over de energietransitie. Ben je geïnteresseerd click dan op onderstaande link:

Nieuws over grootschalige energietransitie in Borsele

_____________________________________________________________________

Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad op 3 maart jl. is afgesproken dat neutraliteit van de dorpsraad ook inhoudt dat we tegenstanders van kernenergie aan het woord laten en niet alleen de Gemeente Borsele. Bij deze dan voor de geïnteresseerden.

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

COVRA

Nu de discussie is losgebarsten over het al dan niet langer open houden van de huidige kerncentrale en de waarschijnlijke uitbreiding hiervan in 2035 met twee nieuwe centrales, is ook de opslag van kernafval belangrijk. Op initiatief van de Dorpsraad van ’s Gravenpolder werd daarom op 9 februari een rondleiding georganiseerd bij de enige organisatie in Nederland die kernafval mag opslaan, de Covra. Niet alleen het hoogradioactief afval van de centrales uit Petten, Delft en Borssele maar ook het laag- en middelradioactief afval uit de industrie en de ziekenhuizen. Dit afval bestaat onder meer uit: handschoenen, laboratorium- glaswerk, kleding, harsen, injectienaalden, bestralingsbronnen, rookmelders, plastic folie, pompen en buizen, besmet schroot, dierlijk materiaal van proefdieronderzoek, vloeistoffen, filters en bezinksels. Kortom teveel om op te noemen en allemaal opgeslagen bij de Covra.

Uitgebreid werden de dorpsraadsleden geïnformeerd over hoe en waar dit afval werd opgeslagen. In tegenstelling tot in de kerncentrale mocht er hier uitgebreid worden gefotografeerd. Ook het feit dat het radioactieve afval “maar” 100 jaar hier opgeslagen mag blijven kwam aan de orde en de plannen die ze hebben voor een definitieve ondergrondse opslag. Veel meer over hetgeen besproken is staat uitgebreid op hun website https://www.covra.nl/nl/

Verrassend was overigens wel dat de opslag ook een depot van het Zeeuws Museum herbergt omdat zij de meest ideale omstandigheden hebben voor oude museumstukken. Tussen de vaten met laag-en middelradioactief afval tref je prachtige beelden, scheepjes, wandkleden en historische poppen aan. Geïnteresseerd in ook een rondgang bij de Covra dan is dat altijd mogelijk voor groepen van minimaal 10 personen maar tijdens de open havendagen op 6 mei aanstaande is iedereen welkom!

_______________________________________________________________

Het “geheime” overleg met de minister

Inwoners van Ovezande die kranten lezen en Omroep Zeeland volgen, zullen ongetwijfeld gelezen en gezien hebben dat er afgelopen vrijdag een “geheim” overleg was met minister Jetten over de komst van twee nieuwe kerncentrales in de Gemeente Borsele. Op de foto zijn twee Ovezandse inwoners te zien. Wat deden die daar en waar was het overleg goed voor? De Ovezandenaren waren simpelweg uitgenodigd door de Gemeente Borsele die de bijeenkomst organiseerde. De één als vertegenwoordiger van de Jongerenraad en de ander namens de Dorpsraad. Waarom het overleg geheim was is niet bekend. Waarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen of om eens een keertje te praten zonder dat de al te nieuwsgierige pers aanwezig was.

vertegenwoordigers van het Ministerie (inclusief Minister Jetten), vertegenwoordigers van de Provincie en van de Gemeente. Allemaal mensen die uiteindelijk de beslissingen moeten nemen. Er kon voluit besproken worden welke wensen of zorgen de inwoners van de Gemeente Borsele hebben met betrekking tot de komst van de twee nieuwe kerncentrales. Zo pleitten Borsele en ’s Heerenhoek voor de bouw van woningen voor de te verwachten arbeiders, waarna de jongeren in de gemeente gebruik kunnen maken als die weer beschikbaar komen. Ook pleitten zij voor gratis energie tijdens de bouwperiode voor de inwoners en aandacht voor het leefbaar houden van de dorpen, zodat ook de supermarkt en bakker kunnen blijven. Maar er was ook veel aandacht voor de horizonvervuiling door elektriciteitsmasten, generatoren, windmolens en de werkzaamheden die gaan plaats vinden.

Maar er werden ook oplossingen aangedragen. Waarom de leidingen niet ondergronds leggen of via het water was een vraag waar instemmend op werd geknikt of aanvoer van bouwmaterialen via de Westerschelde? En versnel de ontwikkeling van een thoriumcentrale! Kortom voldoende informatie voor de aanwezige bestuurders om mee aan de slag te gaan. Wel was duidelijk dat men vond dat het rijk nogal op afstand zat en dat de regionale en gemeentelijke overheden uiteindelijk de beschikking moesten krijgen over fondsen om de wensen van de inwoners te verwezenlijken. Kortom een lang wensenlijstje werd aan Minister Jetten meegegeven. Nu mag hij zijn collega’s nog overtuigen. Dat er naast dorpsraadsleden ook met name jongeren werden betrokken was een prima zet. Tenslotte zullen zij de gevolgen van de besluitvorming van nu gaan ervaren! Want een in gebruik name van de centrales in 2035 lijkt aardig optimistisch.

__________________________________________________________________

De kerncentrale in Borssele

Het zal niemand ontgaan zijn dat er plannen zijn om de kerncentrale langer open te houden en Borssele lijkt ook de ideale plek voor de gewenste uitbreiding van het aantal kerncentrales in Nederland. Maar niet zonder de inwoners van de Gemeente Borsele gehoord te hebben. Daarom werd vorige week werd aan de dorpsraden van Borsele de mogelijkheid geboden om een rondleiding in de kerncentrale van Borssele te volgen en werd er een toelichting gegeven over de beveiliging. Ook werd er uitgebreid informatie gegeven door EPZ, de provincie en het rijk over de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen en wat te doen bij een calamiteit.