Werkgroep Ovezande Biodivers opent Vlinderidylle in Ovezande

Foto’s van de opening op 18 september 2021

Foto’s gemaakt door Judy Peeters

Biodiversiteit  is belangrijker dan je denkt

                                                                                                                                                Stel je eens voor dat er alleen maar muggen op aarde zouden zijn. Of alleen maar meeuwen. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Dit noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit is een parapluterm voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben.  Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur, omdat er verschillende soorten zijn blijft de natuur in evenwicht.  Biodiversiteit is een parapluterm  voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben.                                                    

Door biodiversiteit hebben we landbouw, om maar eens wat te noemen. Meer dan veertig procent van de medicijnen tegen kanker komen voort uit de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen.

Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen dat we kunnen bestaan. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. De leefbaarheid van de aarde staat wereldwijd zwaar onder druk door de manier waarop de mens omgaat met onze planeet. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. De leefbaarheid van de aarde staat wereldwijd zwaar onder druk door de manier waarop de mens omgaat met onze planeet.

.Een lokaal antwoord op herstel van biodiversiteit                                                

Op het verlies van biodiversiteit  probeert de Werkgroep Ovezande Biodivers een passend, lokaal antwoord te vinden. Daarom hebben zij  een projectenplan opgesteld, met natuur en groen als hulp- en herstelmiddelen. Het leunt op de inzet van actieve burgers en samenwerkende partners (overheden en (natuur)organisaties).  In het plan wordt niet alleen met groen en natuur gekoppeld, maar ook met functies (leefbaarheid, gezondheid, recreatie, sociale cohesie, en educatie.) Het groen/structuurplan van Ovezande, met een 16 – tal kernprojecten, is inmiddels door de gemeente Borsele in haar concept – groenstructuurplan opgenomen. Met het plan beoogt de Werkgroep Ovezande biodivers een groene, biodiverse en klimaatbestendige leefomgeving voor Ovezande. De boodschap is;  biodiversiteitsverlies tegengaan en -herstel bevorderen.  Eén van de eerste uitgewerkte kernprojecten is de Vlinderidylle.

De Vlinderidylle                                                                                                                 

In het voorjaar van 2020 ontstond het idee bij de Werkgroep Ovezande Biodivers om een vlinderidylle te realiseren op een braakliggend perceel, gelegen tussen de Hoofdstraat en de Bloemenstraat in de kern van Ovezande.  De Werkgroep vond dit geheel door woningen en struweel omsloten perceel  ideaal ,om een bijdrage te leveren aan het herstel van de biodiversiteit.               

Vlinders en bijen                                                                                         

Vlinders  en bijen hebben bloemen nodig, om nectar en stuifmeel te kunnen vinden en daarmee te overleven.  Helaas hebben vlinders en bijen het moeilijk, omdat er maar weinig bloemrijke plekken zijn. Veel van de graslandvlinders, die vroeger overal in het landbouwgebied voorkwamen hebben het moeilijk.  Het intensieve agrarisch gebruik en het maaibeheer van de bermen in het buitengebied zorgen voor grote perioden zonder bloemen en dus zonder nectar. Nectar is hun brandstof.

Voor bijen geldt hetzelfde als voor vlinders: het buitengebied wordt steeds ongeschikter, maar in steden en dorpen kunnen prima leefomstandigheden ontstaan als er rekening wordt gehouden met de eisen die ze stellen. Het gaat nadrukkelijk om alle bijen en dus niet alleen maar de honingbij. Er komen in ons land meer dan 350 soorten bijen voor en allemaal hebben ze bloemen nodig van voorjaar tot najaar.

 Het gaat bij een idylle om bloemrijk grasland, waar inheemse planten, die thuishoren in de regio, worden gezaaid.  Het gaat om meerjarige plantengroei die ook over, zeg maar een jaar of vijf nog nectar en stuifmeel leveren voor de vlinders, van voorjaar tot najaar. Het zaad dat ingezaaid wordt is geproduceerd in Nederland. Een vlinderidylle is een groene zone, ingezaaid met vlinder- en bijenvriendelijke kruiden.  

Draagvlak

Van belang is ook dat omwonenden, geïnteresseerden en dorpsbewoners betrokken worden bij de plannen, uitvoering en beheer. Om het draagvlak te vergroten heeft de Werkgroep Ovezande Biodivers  al snel een groepsapp. opgetuigd, genaamd  “de Vlinderbrigade “. Dit om de omwonenden te informeren over de vorderingen tijdens het realiseren van de vlinderidylle en over biodiversiteit in het algemeen.  En bij werkzaamheden worden zij gevraagd mee te werken aan de karweitjes op het perceel.   De Vlinderbrigade is inmiddels uitgebreid met geïnteresseerde dorpsbewoners  en telt inmiddels 32 deelnemers.                                                                                                                                                             

De Werkgroep Ovezande Biodivers heeft een begroting ingediend bij de gemeente Borsele om een en ander te kunnen bekostigen. Voor de gemeente Borsele is  biodiversiteit ook een van hun prioriteiten. ( vgls Projectplan Borsele 2030 ) Voorwaarde was zelf een gedeelte van de ingediende begroting financieren door sponsoring en/of  inzet van lokale ondernemers. De gemeente Borsele adviseert de Werkgroep over aanverwante zaken wat van grote  van waarde is voor de werkzaamheden van de Werkgroep Ovezande Biodivers .  Andersom heeft de gemeente Borsele advies gevraagd aan de Werkgroep Ovezande Biodivers over het nieuwe te hanteren maaibeleid in de gemeente.

Zelfwerkzaamheid

De eigenaar van het perceel, Dhr.Hopmans, was bereid om zijn perceel in bruikleen te geven aan de Werkgroep. Om het perceel “ vlinderrijp “ te maken hebben verschillende agrariërs zich belangeloos ingezet. Ronald Goense  adviseerde de Werkgroep over de te gebruiken machines. Anton van de Velde van Hoondert Groenvoorziening maaide het hoge gras,  Johnny van den Dries zorgde voor het hakselen en afvoeren van het hooi. Jan Goense ploegde om de grond “inzaaiklaar” te maken. Bastiaan Goense heeft  in september 2020 het zaad van meerjarige inheemse soorten voor de idylle ingezaaid.  In het voorjaar van 2021 kon voor de 1e keer worden gemaaid. Het hooi werd afgevoerd door de Werkgroep en omwonenden met medewerking van de Gemeente Borsele. 

Partners en werkzaamheden van de Werkgroep Ovezande Biodivers

 De vlinder – en libellewerkgroep Zeeland  heeft  een oriënterend bezoek gebracht aan de Werkgroep en de vlinderidylle.  Van Stichting Landschapsbeheer Zeeland gebruiken we materiaal  en krijgen we advies over de kernprojecten in ons groenstructuurplan.  Verder stimuleert de Werkgroep particuliere  initiatieven op het gebied van biodiversiteit, zoals Maai – me – niet activiteiten en  in en om Ovezande.  Ook heeft de Werkgroep, met behulp van sponsoring van Traas Nature Care uit sGravenpolder, een 20 – tal kunststof zwaluwnesten uitgezet.   Dit om de huiszwaluwen te stimuleren zich in Ovezande te nestelen. Om de dorpsbewoners met nestkastjes te informeren Is een groepsapp  “de Zwelmpjes “ aangekleed. Voor informatie over zwaluwen en biodiversiteit en elkaar te informeren over nieuwe “bewoners “.

De opening van de Vlinderidylle in Ovezande vindt op 18 september 2021 om 11.00 uur

Toegankelijk voor iedereen!

S’avonds  wordt een nachtvlindervangst georganiseerd ism. de Vlinder – en Libellewerkgroep Zeeland. Er worden nachtvlinders gevangen, geteld en gedetermineerd.

Contactpersoon: Loek Menheere. ( Loek57@zeelandnet.nl )